การขอออกโฉนดที่ดินใหม่

 
      ทำอย่างไรดี..เมื่อโฉนดที่ดินหาย หรือชำรุด ท่านต้องไปสำนักงานกรมที่ดิน และแจ้งทางเจ้าพนักงานที่ดินให้ออกใบแทน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน,น.ส. ๓ ก.) ให้ใหม่ โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
หลักฐานประกอบการขอออกใบแทน
1. กรณีโฉนดที่ดินชำรุด ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ คือ มีตำแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือชื่อและตราประจำ ตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินตามลักษณะของแบบโฉนดที่ดิน
2. กรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ชำรุด การตรวจสอบหลักฐานให้อนุโลมตามข้อ 1 กรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ชำรุด
 • บัตรประจำตัวผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3. กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถตรวจสอบ หลักฐานได้ นอกจากมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องดำเนินการและมีหลัก ฐานดังนี้ด้วย
            3.1 ต้องนำพยานที่เชื่อถือได้และ/หรือรู้เห็นการสูญหายของโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อย่างน้อย 2 คนไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและพยานต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงด้วย
            3.2 กรณีสูญหาย เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญา ให้นำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปประกอบคำขอด้วย
            3.3 ถ้าเป็นกรณีศาลสั่งหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นำคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรือหนังสือร้องขอไปด้วย
ขั้นตอนการขอออกใบแทน
  1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
  2. เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวน
  3. ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ
  4. ลงบัญชีรับทำการ
  5. ตรวจอายัด
  6. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
  7. พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย
  8. เจ้าของที่ดินรับประกาศและนำเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ
  9. ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ
  10. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน เบิกแบบพิมพ์ดำเนินการสร้างใบแทน
  11. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาลงนามในใบแทน และแจ้งเจ้าของที่ดินมารับใบแทน
  12. แจกใบแทนให้เจ้าของที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน
 1. ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 3. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 4. ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 5. ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 6. ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 7. ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท
 8. ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 9. ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 10. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 11. ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 12. ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 13. ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 14. ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท
  ข้อแนะนำ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิที่ดินเป็นของสำคัญ ดังนั้นท่านควรดูแลรักษาเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มิดชิด มิควรให้ผู้ใดล่วงรู้ เพราะถ้าหายไปจะเกิดปัญหาวุ่นวายตามมาได้ โฉนดที่ดินนั้นห้ามนำไปเคลือบพลาสติกโดยเด็ดขาดเพราะที่ดินเป็นสมบัติที่มี ซื้อ ขาย เปลี่ยนมือตกทอดสู่ชั่วลูกชั่วหลาน ถ้านำไปเคลือบจะทำธุรกรรมอะไรมิได้ ทางกรมที่ดินจะตีให้เป็นโฉนดชำรุดทันที  แค่เก็บไว้ดีๆก็พอแล้ว

Similar Posts