ก้าวสู่ปีที่ 111 ธนาคารออมสิน เฮลั่นกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เม.ย. 2566
รายละเอียดเงินฝาก :
เงื่อนไขการฝาก
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  • ไม่สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้
การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน
ระยะเวลาฝาก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (Step Up)
เดือนที่ 1 – 7
0.80
เดือนที่ 8 – 10
1.15
เดือนที่ 11
5.99
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
1.36
เทียบเท่าเงินฝากประจำ
1.60
ระยะเวลารับฝาก
  • ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน 2566
เงื่อนไขการถอน
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝากจานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ภาษี ณ ที่จ่าย
  • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
  • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
การลงรับดอกเบี้ย
  • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts