บัญชีเงินฝากประจำ10 เดือน และ 14 เดือน

ระยะเวลาฝาก และอัตราดอกเบี้ย
 • บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
วงเงินฝากประจำ : ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

เปิดบัญชีง่ายๆ : ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

เงื่อนไขการรับฝาก

 • ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
 • เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 • กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
  – หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  – หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
  – เฉพาะเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน หากผู้ฝากประสงค์ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก จะต้องถอนทั้งยอดฝาก
 • รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำ(ดาวน์โหลด)

การคุ้มครองเงินฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

Similar Posts