ฝากประจำ 12 เดือน Smart Senior


แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Smart Senior (6M+6M step up)

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Smart Senior

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
 • เงื่อนไขการเปิดบัญชีดังนี้
  – ผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 54 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  – ผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
 • กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า อายุผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ตรงตามช่วงอายุของผู้ฝากอัตโนมัติ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ขนะนั้น
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำรายการฝากต่ออัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากขณะนั้น
 • เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด
  – กรณีถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  – กรณีถอนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  – กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดในช่วงแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 – 6 และได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ผู้ฝากจะได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยคำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี) – ดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ผู้ฝากต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรมพากรด้วยต้นเอง
  – กรณีถอนตั้งแต่เดือนที่ 7 – 12 เดือน ก่อนครบกำหนด ผู้ฝากสามารถถอนเงินต้นได้ โดยถอนเงินต้นทั้งจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาตามวันที่ฝากจริง ของการจ่ายดอกเบี้ยช่วงเดือนที่ 7 – 12 เดือน
 • สำหรับผู้ฝากที่อายุตั้งแต่ 55 – 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และการฝากรายการแรก ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาฝากเงิน และหากผู้ฝากปิดก่อนครบกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะฝากบัญชีแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Smart Senior (6M+6M step up) ถือว่าความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจะสิ้นสุดทันที (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง 1 คน ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น)
 • ช่องทางการเปิดบัญชี ที่สาขาของธนาคาร (แบบสมุดคู่ฝาก) หรือผ่านช่องทาง LHB You (Mobile Banking Application) (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
 • ระยะเวลาการเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 10,000 ล้านบาท
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด Campaign Special TD 12 M Smart Senior (6M+6M Step Up)
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่เปิดบัญชีและมียอดเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Smart Senior (6M+6M Step Up) ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป รับฟรี e-coupon สำหรับตรวจร่างกายในเครือรพ.กรุงเทพ รวม 20 สาขา มูลค่า 9,955 บาท
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2566
 • สิทธิประโยชน์ จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลมูลค่า 9,955 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.33% ต่อปี จากยอดเงินฝาก 3,000,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • สิทธิประโยชน์นี้มีจำนวนจำกัดเพียง 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
 • เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 20 สาขา มีดังนี้ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย), รพ.กรุงเทพหัวหิน, รพ.กรุงเทพพัทยา, รพ.กรุงเทพอุดร, รพ.กรุงเทพระยอง, รพ.กรุงเทพเชียงใหม่, รพ.กรุงเทพจันทบุรี, รพ.กรุงเทพขอนแก่น, รพ.กรุงเทพตราด, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ. กรุงเทพสิริโรจน์, รพ.กรุงเทพสมุย,รพ. กรุงเทพเชียงราย, รพ.กรุงเทพสนามจันทร์, รพ.กรุงเทพเมืองราช, รพ.กรุงเทพหาดใหญ่, รพ.กรุงเทพเพชรบุรี, รพ.กรุงเทพราชสีมา, รพ.กรุงเทพสุราษฎร์
 • ธนาคารจะจัดส่ง SMS ยืนยันการได้รับสิทธิของรางวัลไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับทางธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • กรณีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และดุลยพินิจของธนาคารโดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
สามารถใช้ร่วมกับบริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • Sales Sheet – ฝากประจำ 12 เดือน Smart Senior  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566

ดาวน์โหลด

 • เงื่อนไขส่งเสริมการตลาดแคมเปญเงินฝากประจำ 12 เดือน Smart Senior  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566

ดาวน์โหลด

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

Similar Posts