พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบไร้ใบตราสาร)

รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A)
สรุปสาระสำคัญ
วันที่จำหน่าย 15 – 17 พ.ค. 66
วันที่จำหน่าย 22 – 23 พ.ค. 66
รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B)
รุ่นอายุ 10 ปี (SB335A)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.60% ต่อปี
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ :
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ :
สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

 

วงเงินจองซื้อต่อราย (รวมทุกธนาคาร) :
ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อขั้นสูง
วงเงินจองซื้อต่อราย (รวมทุกธนาคาร) :
ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อขั้นสูง
วิธีการจัดสรร :
Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท) ทั้งนี้ กรณีไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากผิดเงื่อนไขหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ลูกค้าจะได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนภายในวันที่ 19 พ.ค. 66 โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ
วิธีการจัดสรร :
First Come, First Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ลูกค้าจะไม่ได้รับการจัดสรรและจะได้รับเงินคืนทั้งจำนวน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ
วันที่เริ่มนับดอกเบี้ยงวดแรก :
18 พ.ค. 2566
วันที่เริ่มนับดอกเบี้ยงวดแรก :
ตั้งแต่วันที่ชำระเงินสมบูรณ์ กรณีชำระด้วยเช็ค ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
วันจ่ายดอกเบี้ย :
18 ก.พ. / 18 พ.ค. / 18 ส.ค. / 18 พ.ย. ของทุกปี
(ดอกเบี้ยงวดแรก 18 ส.ค. 66)
วันจ่ายดอกเบี้ย :
22 พ.ค. / 22 พ.ย. ของทุกปี
(ดอกเบี้ยงวดแรก 22 พ.ย. 66)
ช่องทาง/เวลาจำหน่าย :
สาขาธนาคารกรุงเทพ : ตามเวลาเปิด-ปิดทำการของสาขา โดยในวันสุดท้าย (17 พ.ค. 66) ปิดรับจองซื้อ 15.00 น.
Bangkok Bank Mobile Banking / Bualuang iBanking : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 พ.ค. 66 ถึง 15.00 น. ของวันที่ 17 พ.ค. 66
(หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)
ช่องทาง/เวลาจำหน่าย :
ตามเวลาเปิด-ปิดทำการของสาขา โดยในวันสุดท้าย (23 พ.ค. 65) ปิดรับจองซื้อ 15.00 น.
(หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)
การชำระเงิน :
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์สาขา
 • ชำระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก
 • ชำระด้วยเช็ค
  • สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B)””
 • ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 17 พ.ค. 66)
 • เรียกเก็บได้ในสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชำระเงินค่าพันธบัตร
กรณีซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking / Bualuang iBanking
 • หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการ
การชำระเงิน :
 • ชำระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก
 • ชำระด้วยเช็ค
 • สั่งจ่าย
  “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SB335A)”
 • ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 23 พ.ค. 66)
 • เรียกเก็บได้ในสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชำระเงินค่าพันธบัตร
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้เป็นแบบไร้ใบตราสาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนก่อนการซื้อ ซึ่งธนาคารกรุงเทพเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา และโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร กับธนาคารกรุงเทพไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้เลขที่ผู้ถือพันธบัตรเดิมซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
หนังสือชี้ชวนฉบับย่อ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับเอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน 1333

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Similar Posts