สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus

ชื่อผลิตภัณฑ์   
 • สลากออมทรัพย์ธอส. ชุด พิมานมาศ Plus
ระยะเวลาการซื้อสลาก  
 • วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
ราคาต่อหน่วย 
 • หน่วยละ50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
 • ฝากครบ 2 ปีอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายตุั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีชื่อร่วม) คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3,5,4,6,7,8 และ9) 
  รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล เสี่ยงหมวด
  รางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล / หมวด
  รางวัลเลขท้าย
  รางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ 10,000 บาท (หมนุ 1 ครั้ง)
  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท (หมนุ 1 ครั้ง)
  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 200 บาท (หมนุ 1 ครั้ง)
  รางวัลเลขท้าย 1 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมนุ 1 ครั้ง)
  ** ใช้เลขรางวัลเดียวกันทุกหมวด 
 • ออกรางวัลทุกเดือน มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 24 ครั้ง 
 • ดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า) 
 • เลขที่สลากถูกกำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอรข์องธนาคาร ลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากได้ 
 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหักร้อยละ 1 ต่อหน่วย (คงเหลือเงินต้น 49,500 บาท) 
 • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง2 ปีไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 50,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากครบ 2 ปี(1.25%) ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย = 51,250 บาทต่อหน่วย 
 • บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผู้รับ มิใช่ผู้ทรงคนแรก 
 • สำหรับนิติบุคคลต้องชำระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000

 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

Similar Posts