สินเชื่อบ้านมี หนี้ลด(รีไฟแนนซ์)

กลุ่มเป้าหมาย
 • สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ต้องการไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน หรือเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น
วัตถุประสงค์
 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน
 • วงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA,MLTA)
 • ให้วงเงินอเนกประสงค์(ไม่มีหลักประกัน)เพิ่มเติมเพื่อปลดหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น สูงสุดไม่เกิน 10% ขอวงเงินสินเชื่อมีหลักประกัน
คุณสมบัติ
 • เป็นผู้มีประวัติการชำระสถานะปกติจากสถาบันการเงินอื่นมาเป็นระยะเวลา 24 งวดติดต่อกัน
วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
อัตรากำไร / ระยะเวลาผ่อนชำระ

ประเภทสินเชื่อ
อัตรากำไรผ่อนชำระ
(ต่อปี)
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด
สินเชื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย
 
 
อัตรากำไรที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี = 4.90 %
ปีที่ 1 = SPRL – 4.65 %
ปีที่ 2 = SPRL – 4.45 %
ปีที่ 3 เป็นต้นไป = SPRL – 2.50%
เฉลี่ย 3 ปี = 3.88%
35 ปี
– สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย
– สินเชื่อไถ่ถอนอเนกประสงค์มีหลักประกัน
SPRL -2.25%
20 ปี
สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล(MRTA/MLTA)
อิงอัตรากำไรต่ำสุดของวงเงินสินเชื่อหลัก
อิงระยะเวลา
ตามสินเชื่อหลัก
หมายเหตุ
 1. กรณีทำ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี /ตลอดอายุสัญญา  หรือ ทำ MRTA/MLTA 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี / ตลอดอายุสัญญา  ธนาคารลดอัตรากำไร 0.25% ลงจากตารางข้างต้น (เฉพาะปีแรก)
 2. SPRL = 7.75% /ปี
 3. อัตรากำไรผ่อนชำระ(อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร
หลักประกัน
 • ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดในอาคาร อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ
ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่า Front End Fee
 • ค่าประเมินหลักประกัน
  – กรณีขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยเพียงวงเงินเดียว ธนาคารเรียกเก็บค่าประเมินตามจริง
  – กรณีขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์วงเงินอเนกประสงค์เพียงวงเงินเดียว หรือ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยควบคู่กับวงเงินอเนกประสงค์ ธนาคารยกเว้นค่าประเมินหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท โดยให้ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินหลักประกันก่อนและขอชดเชยหลังจากที่มีการเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคาร หากลูกค้าปิดบัญชีหรือไถ่ถอนหลักประกันก่อนครบกำหนด 3 ปี ธนาคารจะเรียกคืนเงินค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าประเมินฯ คืนให้แก่ธนาคารภายในวันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อรวม (ขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee)
  – สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี คิดค่าธรรมเนียมอัตรา 2.00% ของราคาทุนที่ชำระคืนก่อนกำหนด (เงินต้นคงเหลือ)
  – สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ ยกเว้นการคิดค่าธรรมชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ ทุก 2,000 บาท คิด 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าอากรคู่ฉบับสัญญาสินเชื่อ ฉบับละ 5 บาท
ระยะเวลาโครงการ
 • สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

สนใจติดต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา หรือโทร.1302
 
ที่มา:ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Similar Posts