สินเชื่อเคหะออมสิน

จุดเด่น
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.890% (MRR-4.355%) ต่อปี
 • ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ
 • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,500 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ กรณีซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม /ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ระยะเวลา
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU
กลุ่มลูกค้าทั่วไป
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU
กลุ่มลูกค้าทั่วไป
ปีที่ 1
MRR – 4.355%
MRR – 4.355%
MRR – 4.105%
MRR – 4.105%
ปีที่ 2 – 3
MRR – 3.440%
MRR – 3.215%
MRR – 2.815%
MRR – 2.590%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR – 1.250%
MRR – 1.250%
MRR – 1.250%
MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี
2.500%
2.650%
3.000%
3.150%
EIR
4.087%
4.142%
4.273%
4.326%
หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ระยะเวลา
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1
MRR – 4.355%
MRR – 4.105%
ปีที่ 2 – 3
MRR – 3.440%
MRR – 2.815%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR – 1.250%
MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี
2.500%
3.000%
EIR
4.087%
4.273%
หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)

ระยะเวลา
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1
MRR – 2.995%
MRR – 2.485%
ปีที่ 2 – 3
MRR – 1.495%
MRR – 1.000%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR – 1.000%
MRR – 1.000%
เฉลี่ย 3 ปี
4.250%
4.750%
EIR
4.879%
5.057%
หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ค่านิติกรรมสัญญา
 • ค่าบริการสินเชื่อ
เงินงวดผ่อนชำระ
เงินงวดผ่อนชำระ (ตามโปรโมชัน)
ระยะเวลา
แบบทำประกัน / ไม่ทำประกัน
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อบุคคล

กรณีไถ่ถอนจำนองสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)

เดือนที่ 1 – 6
ล้านละ 3,500 บาท/เดือน
ล้านละ 5,000 บาท/เดือน
เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้กู้ :
 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน
หลักประกัน :
 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
เอกสารประกอบการกู้ยืม :
พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2.กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3.กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
ระยะเวลาโปรโมชัน
 • ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ยื่นกู้ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
หมายเหตุ
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ โทร.1115
ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts