บ้านให้เงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

ยื่นกู้ภายใน 15 พ.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิ.ย. 2567

จุดเด่น

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น
 • อัตราดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 4.840% (MRR-2.005%)
 • วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
  – กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  – กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
หลักประกัน :

ที่ดิน หรือที่สวน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา
เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • รูปถ่ายสินค้าและบริการ แผนที่ตั้งกิจการ
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย/บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รายได้จากการรับจ้าง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
เดือนที่ 1 – 3
MRR-2.005%
MRR-1.505%
เดือนที่ 4 – 12
MRR-1.738%
MRR-1.238%
ปีที่ 2
MRR-0.250%
เฉลี่ย 3 ปี
6.077%
6.243%
EIR
6.388%
6.455%
กรณีใช้ที่ดิน หรือที่สวน เป็นหลักประกัน รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
เดือนที่ 1 – 3
MRR-1.005%
MRR-0.505%
เดือนที่ 4 – 12
MRR-0.738%
MRR-0.238%
ปีที่ 2
MRR+0.750%
เฉลี่ย 3 ปี
7.077%
7.243%
EIR
7.381%
7.450%
ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)
 • สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชันได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชัน
 • ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ
 • ปัจจุบัน MRR = 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 6.388% – 7.450% ต่อปี (คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี)
 • *ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 100,000 แสนบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยกรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุดเป็นหลักประกัน กรณีทำประกันฯ (3 เดือนแรก)
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดิน หรือที่สวน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิต/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้/ จ่ายตรงเงินเดือน/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

Similar Posts