ทุกข์ปัญหาบ้านช่วยได้สินเชื่อGSBบ้านแลกเงิน


ยื่นกู้ภายใน 30 พ.ย. 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 29 ธ.ค. 2566

จุดเด่น

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น
  • อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 3.99% (MRR-3.005%)
  • วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ :

♠ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
♠ มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
♠ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
– กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
– กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
♠ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน :

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้
♠ เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
♠ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
♠ กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

♠ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
♠ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
♠ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
♠ ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

พนักงานประจำ

♠ สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
♠ หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
♠ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

♠ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
♠ รูปถ่ายสินค้าและบริการ แผนที่ตั้งกิจการ
♠ บัญชีรายรับ-รายจ่าย/บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
♠ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
♠ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รายได้จากการรับจ้าง ย้อนหลัง 6 เดือน
♠ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
♠ หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
เดือนที่ 1-6
MRR-3.005% (3.990%)
MRR-2.505% (4.490%)
เดือนที่ 7-12
MRR-1.005% (5.990%)
MRR-0.505% (6.490%)
ปีที่ 2
MRR-0.500% (6.495%)
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี
5.993%
6.160%
EIR
6.294% 6.360%

 

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่สวน เป็นหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
เดือนที่ 1-6
MRR-2.005% (4.990%)
MRR-1.505% (5.490%)
เดือนที่ 7-12
MRR-0.005% (6.990%)
MRR+0.495% (7.490%)
ปีที่ 2
MRR+0.500% (7.495%)
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี
6.993%
7.160%
EIR
7.286%
7.355%
ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

♠ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชันได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น

♠ ยื่นกู้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 29 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

♠ ปัจจุบัน MRR = 6.995% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
♠ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
♠ อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดิน หรือที่สวน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้/ จ่ายตรงเงินเดือน/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
♠ สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
♠ หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Similar Posts