หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
Origin Infinity สร้างการเติบโตและดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุด
เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ  “BBB+”
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 6 – 7 ,10 กรกฏาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

Similar Posts