หุ้นกู้ของบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ของบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566”
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “BBB-“ อันดับความน่าเชื่อถือบริษัท “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
(เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้อายุ 1 ปี 7 เดือน ซึ่งจะมีระยะเวลา 4 เดือน)
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2566
จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai
สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ:  อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

Similar Posts