บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2566

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ “BBB+”แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2566
จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
และผ่าน Next Invest เมนู Money Connect ในแอป Krungthai NEXT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111
คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

Similar Posts