บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ดำเนินแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด ORIGIN MULTIVERSE
เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ  “BBB+”
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

อายุ 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี

อายุ 4 ปี

อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17, 20 – 21 มีนาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Similar Posts