หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร


ผู้นำในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ผู้นำในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อครบอายุ 5 ปีเป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Negative” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ “A-” แนวโน้ม “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ปีที่
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1-5
5.55% (ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี3 + Initial Credit Spread ที่เท่ากับ 2.62%)
6-25
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 0.25%
26-50
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 1.00%
51 เป็นต้นไป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 2.00%
ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว4

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

เสนอขายหุ้นกู้แก่: ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)

คาดว่าเปิดจองซื้อ: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566

ช่องทางการจองซื้อ: โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และ สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.93% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 26 ตุลาคม 2566) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด
5 ปี
25 ปี
50 ปี
100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
5.02% ต่อปี
3.63% ต่อปี
2.85% ต่อปี
2.08% ต่อปี
หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น
จากข้อมูลเบื้องต้นสรุปได้ว่า ระยะเวลาในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระจะแปรผกผันกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) จากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่าง เท่านั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้า) ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 (ห้า) ปี ตามรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีต ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
คำเตือน
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้เป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนเดิมและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น
 • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ
 • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
 • ทั้งนี้ ไม่เสนอขายให้กับบุคคลบางกลุ่ม และการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
  1.ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหากบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับเงินต้นคืน (ยกเว้นหากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน)
  2.สิทธิในการไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 4 ธันวาคม 2571 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย
  3.อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ 26 ตุลาคม 2566  ซึ่งเท่ากับ 2.93%
  4.ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย คือตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
  5.ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx

Similar Posts