หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งแรก!

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (“LOTUSS”) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) คาดว่าเสนอขาย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

หุ้นกู้โลตัส ครั้งที่ 1/2566
อัตราดอกเบี้ยคงที่
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)
อายุ 1 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย [2.80 – 2.95]% ต่อปี
อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย [3.20 – 3.30]% ต่อปี
อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย [3.50 – 3.60]% ต่อปี
อายุ 8 ปี
อัตราดอกเบี้ย [3.75 – 3.85]% ต่อปี
อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย [4.00 – 4.15]% ต่อปี
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายให้แก่: ประชาชนทั่วไป
คาดว่าจะเปิดจองซื้อ: 17-19 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

 

Similar Posts