หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566”
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
(ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
คาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวน
ระหว่างวันที่ [25 – 27] มกราคม พ.ศ. 2566
จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: อยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา และการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 

ที่มา: บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Similar Posts