บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์จำกัด
เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
Xayaburi Power Company Limited
ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำที่สปป.ลาว
คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A-” และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+”แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566
อายุหุ้นกู้ 3/4/5 ปี
อัตราดอกเบี้ย ประกาศให้ทราบภายหลัง
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
(สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 และ 24 – 25 ตุลาคม 2566
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111
คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 
ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

Similar Posts