หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT) หนึ่งในผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ สินค้าไลฟ์สไตล์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อครบอายุ 5 ปีเป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ “BBB+”  โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ปีที่
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1 – 5
6.10% (ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 4.20%)
6 – 25
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.45%
26 – 50
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.20%
51 เป็นต้นไป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 6.20%
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว3
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

 ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
 คาดว่าเปิดจองซื้อ: ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด

โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 1.9% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 16 มกราคม 2566) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

 

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด

 

5 ปี
25 ปี
50 ปี
100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
5.47%
ต่อปี
3.85%
ต่อปี
2.98%
ต่อปี
2.15%
ต่อปี

 

หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น

อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2564 – 2566 (16 มกราคม 2564 – 16 มกราคม 2566) อยู่ระหว่าง 0.68% – 2.80% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

คำเตือน

 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง และซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงสำคัญก่อน ตัดสินใจลงทุน
 • การขายตราสารก่อนกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น
 • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ:

 • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • ไม่เสนอขายให้กับผู้เยาว์ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหากบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับเงินต้นคืน (ยกเว้นหากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน)
 2. สิทธิในการไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย
 3. ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย คือตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
 4. อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ 16 มกราคม 2566  ซึ่งเท่ากับ 1.90%
 5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่
  http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

Similar Posts