บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งที่ 1/2566

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี
และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “A-(tha)” แนวโน้ม “ลบ” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-(tha)”

โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อราย

คาดว่าเปิดจองซื้อวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2566
จองซื้อช่องทางเดียวผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

 

หุ้นกู้อายุ 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย 

[3.20–3.40]%
ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[3.70–3.90]%
ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.00–4.20] %
ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.20–4.40]%
ต่อปี

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Similar Posts