หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) True Corporation Public Company Limited ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล เสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
อัตราดอกเบี้ยคงที่
(ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน)
ชุดที่ 1: อายุ 2 ปี
3.35% ต่อปี
ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี
3.60% ต่อปี
ชุดที่ 3: อายุ 5 ปี
4.10%ต่อปี
ชุดที่ 4: อายุ 10 ปี
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้*
4.50% ต่อปี

 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
เสนอขายให้แก่: เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) (Public Offering) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
คาดว่าเปิดจองซื้อ: [20 – 21 และ 24] กรกฎาคม 2566

ช่องทางการจองซื้อ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

 

*ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตั้งแต่วันครบกำหนด 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ
  • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

Similar Posts