หุ้นกู้ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โอกาสลงทุนครั้งใหม่กับ CPFTH
ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CPFTH”) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+” แนวโน้ม “คงที่”โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
หุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2566
อัตราดอกเบี้ยคงที่
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้)
 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี
[●]% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
[●]% ต่อปี
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
คาดว่าเปิดจองซื้อ และขอรับหนังสือชี้ชวน: ระหว่างวันที่ [26-27 และ 30] มกราคม พ.ศ. 2566

 

ช่องทางการจองซื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333
คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
  • ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้เป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนเดิมและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น
  • ผู้ลงทุนสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุนได้ที่  02-645-5555 หรือ www.bangkokbank.com/B-Advice
หมายเหตุ
  • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • ทั้งนี้ ไม่เสนอขายให้กับผู้เยาว์ และการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 
ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

 

Similar Posts