ออมเบอร์ 5

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท/ท่าน  เมื่อเปิดบัญชี และ ซื้อกองทุน และ ลงทุนแบบ DCA ตามเงื่อนไข ดังนี้
 • เปิดบัญชีกองทุน ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 และ
 • ลงทุนกองทุนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 และ
 • ลงทุนแบบ DCA เดือนละ 500 บาทขึ้นไป ครั้งแรกสำเร็จ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 29 ธ.ค. 66 และ
 • ลงทุนแบบ DCA เดือนละ 500 บาทขึ้นไป จนครบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 ธ.ค. 67
เงื่อนไขการลงทุน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทุนที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนซึ่งเลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย 888/889/885 กับธนาคารกรุงเทพ มาก่อนเท่านั้น
 • กองทุนที่ลงทุนครั้งแรก และทำรายการ DCA ต้องเป็นกองทุนเดียวกัน
 • ไม่รวม กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ / กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี / กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ / กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน / กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ / กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น / กองทุนแบบมีกำหนดระยะเวลาโครงการ / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนที่ไม่เปิดให้ลงทุนแบบ DCA
 • นับรวมรายการเปิดบัญชี / ลงทุน / ทำรายการ DCA ผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงเทพ
การรับของสมนาคุณ
 • ผู้ลงทุนที่ลงทุนตามเงื่อนไขโครงการออมเบอร์ 5 จะได้รับ Starbucks e-Coupon ผ่านแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ลงทุนต้องมีการใช้งานแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 67 เพื่อให้สามารถกดรับ e-Coupon ได้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 68 ถึง 30 เม.ย. 68 หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 68  ธนาคารจะถือว่าผู้ลงทุนสละสิทธิ
 • ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขโครงการออมเบอร์ 5 และโครงการเปิดง่ายซื้อได้เลย ปี 2566 จะได้รับของสมนาคุณรวมกันไม่เกิน 500 บาท/ราย (นับรวมทุก บลจ.)
 • สิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.bangkokbank.com/AomNo5

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th
 

Similar Posts