เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน, 10 เดือน และ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูงได้ใจ

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

2. บัญชีฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ฝากเงินครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน) หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 4,000 ล้านบาท

3. บัญชีฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ฝากเงินครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน) หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 4,000 ล้านบาท

4. บัญชีฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ฝากเงินครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน) หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 4,000 ล้านบาท

5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

6. เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด

6.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

6.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

7. กำหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และลูกค้าไม่สามารถทำรายการถอน / โอนจนทำให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ำกว่า 100,000 บาท ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝาก หรือปิดบัญชีเท่านั้น

8. เงินฝากเมื่อครบกำหนด

8.1 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบมีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้ตามระยะเวลาฝากเดิม (ตามประเภทลูกค้า) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

8.2 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบใบรับเงินฝาก (FDR) ธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัติ ผู้ฝากต้องติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทการฝากใหม่เท่านั้น

8.3 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลาฝาก 12 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

9. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทุกระยะเวลาทั้งแคมเปญครบ 12,000 ล้านบาท

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

Similar Posts