เงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส.


เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

วันที่เปิดบัญชี – วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2568 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 7.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 2.43% – 2.70% ต่อปีขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี)
หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น

– จ่ายดอกเบี้ย เงินฝากรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปีธอส. กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

– ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ย เงินฝากทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้น

– หากมีการถอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

– เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบบันที่ไม่แสวงหาก่าไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคล ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3, และ9)

– ไม่สามารถหักเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ชำระหนี้เงินกู้ได้

– ไม่สามารถท่าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

– ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ธอส.ได้

– รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า จะ เต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี
– เปิดบัญชีเงินฝากได้หลายบัญชี ไม่จำกัดจำนวนบัญชี

2. เปิดบัญชีชื่อร่วมได้หรือไม่
– สามารถเปิดบัญชีเงินฝากชื่อร่วมได้

3. เปิดบัญชีเงินฝากแล้วสามารถฝากเพิ่มได้หรือไม่
– สามารถฝากเพิ่มได้ถึง 30 ธันวาคม 2566

4. หากมีการถอนเงินก่อนวันที่กำหนดจะได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
– หากมีการถอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

5. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
–  สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

6. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
–  ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Similar Posts