ธอส. ต้อนรับศักราชใหม่ปี 2567 เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง”โดนใจคนรักการออมด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ในปี 2567 ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รักการออม กับ “เงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี (สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2568) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) และพิเศษต่อที่ 1 เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ รับฟรี กระเป๋าบรรจุของใบใหญ่ 1 ใบ/1 ราย และวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ รับฟรี เครื่องต้มไข่ 1 เครื่อง/1 ราย พิเศษต่อที่ 2 สามารถฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มังกรทองได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง
เปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาท ขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

 • อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึง วันที่18 เมษายน 2568 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง ตามงวดบัญ ชี(วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริงธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
 • เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหาก่าไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม1, 2, 3, และ9)
 • สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วมได้
 • ไม่สามารถท่ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้
 • ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ธอส.ได้
 • ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค/ชำระหนี้เงินกู้และไม่สามารถโอนเงินเพื่อฝากบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์(Direct Credit)ได้
 • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์- 15 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน โครงการก่อนนิ้สุดระยะเวลาดังกล่าว
 • ไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่ที่16 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2568 หลังจากนั้น สามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
 • เปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคานเ์ตอร์ธนาคารเท่านั้น

Similar Posts