เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน

เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 1.32 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.55 ต่อปี)
ระยะเวลารับฝาก
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย
ภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
การลงรับดอกเบี้ย
 • เมื่อฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts