ออมเงินวันนี้ แฮปปี้ยามเกษียณ กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี

เงื่อนไขการจองสิทธิฝากเงิน
ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก

ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3 ช่องทาง ได้แก่

 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
 • Line Official : gsbsociety
 • Mobile Banking (MyMo)
เงื่อนไขหลัก
 • ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
เงื่อนไขการฝาก
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (นับตาม พ.ศ.)
 • ฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือ เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • เมื่อฝากครบ 9 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.51 ต่อปี)
ระยะเวลารับฝาก
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด
 • ในกรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาฝาก ธนาคารออมสินจะเรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากเผื่อเรียกที่ผู้ฝากได้รับจากการจ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยหักจากยอดเงินฝาก
ภาษี ณ ที่จ่าย
 • ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
การลงรับดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

Similar Posts