เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือน

ดอกเบี้ยปัง สุขเต็มสิบ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี*

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.11 ต่อปี)
ระยะเวลารับฝาก
 • ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
ภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
การลงรับดอกเบี้ย
 • เมื่อฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts