เตรียมค่าใช้จ่ายสักนิดก่อนคิดจะซื้อบ้าน

 

ban549

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน
 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

   

 • เงินดาวน์

   

 • ค่านายหน้า (ถ้ามี)

   

 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย

   

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ท่านเลือกใช้บริการ โปรดสอบถามทางสถาบันการเงินที่ท่านเลือกไว้)
 • ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักทรัพย์

   

 • ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ

   

 • ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียม(ค่าโอน)อัตราร้อยละ 2 คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ (ถ้าเป็นการที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2565 )

   

 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน จะเป็นผู้คำนวณและเรียกเก็บในขณะจดทะเบียน

   

 • ค่าอากรแสตมป์ใบรับ อัตราร้อยละ 50 สตางค์  คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

   

 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนได้มา อัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีท้องถิ่น) คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

   

 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนองร้อยละ 1  แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท(ถ้าเป็นการขายที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับ ลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์  ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย

   

 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต(ในกรณีเกิดอะไรขึ้นบริษัทประกันจะเป็นผู้รับภาระหนี้แทน)

 


 

Similar Posts