เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง

docjumnong2
บุคคลธรรมดา
 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
 • ใบทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
 • ใบมรณะบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคหรือใบเสร็จค่าส่วนกลาง (ในกรณีจำนองอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม)
 
 
นิติบุคคล
 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 • ข้อบังคับนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคหรือใบเสร็จค่าส่วนกลาง  (ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม)
 • *ในการไปทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ*

 


 

Similar Posts