โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ


กลุ่มเป้าหมาย

♠ กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

หลักการ  

♠ วากะละฮ์ (Wakalah)

ระยะเวลาการฝาก

♠ เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 24 เดือน

เงินฝากขั้นต่ำ

♠ เงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20.- ล้านบาทต่อราย (CIF)

การถอน

♠ หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี

ผลตอบแทน

♠ ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ


ระยะเวลา
♠ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือ โทร. iBank call Center 1302
ที่มา:ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Similar Posts