โครงการเงินรับฝากประจำ ไอแบงก์ 20 ปี บารอกัต

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เพื่อการลงทุน หลักการวะกาละฮ์

ระยะเวลาการฝาก(เดือน) : 20 เดือน

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และสูงสุด : ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 20,000,000.- บาท
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่อปี
ระยะเวลาการจ่า
ยผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าลูกค้าจะได้รับ (ต่อปี)
โดยคำนวณจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดต่อไปนี้
เดือนที่ 1-5
0.20%
เดือนที่ 6-10
1.00%
เดือนที่ 11-15
1.20%
เดือนที่ 16-19
2.00%
เดือนที่ 20
20.00%
เฉลี่ย
2.01%
หมายเหตุ :  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คำนวณจากประมาณการเฉลี่ยของอัตรารายได้ขั้นต้น  เฉลี่ยทั้งปี
 • กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคารธนาคารจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร ซึ่งมีอัตราค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01%ต่อปี
 • กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคารผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
 • กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริงแต่อาจจะให้ฮิบะฮ์* เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราประกาศธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร*ฮิบะฮ์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วยหรือสินน้ำใจที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทน : จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนแบบขั้นบันได (Step)

เงื่อนไขหลัก

 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ที่สามารถรับโอนเงินผลตอบแทนไปเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้
 • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทน ธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารจ่ายไปแล้วคืนทั้งหมด
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์
 • ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อบัญชีต่อราย (CIF) (จำกัด 1 ราย/องค์กร ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น)
 • รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 • ลูกค้าสามารถถอนเงินฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ลูกค้าไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนของการรับฝากแต่ละรายการได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาทในบัญชี ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
อัตราผลตอบแทนกรณีที่ผิดเงื่อนไขการฝาก
 • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทน ธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารจ่ายไปแล้วคืนทั้งหมด
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นและผลตอบแทนจะโอนไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
 • ไม่อนุญาต ให้โอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีโครงการเงินรับฝากประจำ ไอแบงก์ 20 ปี บารอกัต (แบบทบต้น)
ภาษี
 • หักภาษีสำหรับผลตอบแทนเงินฝาก
  – บุคคลธรรมดา ร้อยละ 15
  – บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน ประเทศไทย(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และ บริษัทบริหารสินทรัพย์) ร้อยละ 1
  – มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดฯ) ร้อยละ 10
ระยะเวลารับฝากเงิน
 • วันนี้ ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะเต็มแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะครบกำหนดก่อน
วงเงินโครงการ
 • 4,000.- ล้านบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา หรือ โทร.1302
 

 

ที่มา:ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Similar Posts