ใบปลอดหนี้

baipodnee

ใบปลอดหนี้ หรือ หนังสือปลอดหนี้ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานกรมที่ดินว่า ท่านไม่มีการค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าส่วนกลาง กับทางเจ้าของโครงการอาคารชุด หรือ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด โดยเอกสารฉบับนี้จะต้องออกโดย ผู้จัดการนิติบุคคลเท่านั้น

ใบปลอดหนี้หรือหนังสือปลอดหนี้  จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการทำธุรกรรมที่ดิน  เช่น ซื้อ-ขาย-ให้-ขายฝาก  จะต้องใช้ใบปลอดหนี้ทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดดังนี้

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔

 

พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

 

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภาษาอังกฤษ)