บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2566
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ
เสนอขายหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2566
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “A+”
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย [3.10]-[3.30]% ต่อปี
อายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย [3.60]-[3.80]% ต่อปี
อายุ 10 ปี  อัตราดอกเบี้ย [3.90]-[4.10]% ต่อปี
 
ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
เสนอขายให้แก่ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
(ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน) (Public Offering)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 
เสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 2 -3 และ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษา รายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 

 

Similar Posts