บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน 10 เดือน และ 11 เดือน

ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ให้เป้าหมายเป็นจริงได้

เงื่อนไขการรับฝาก
  • ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

 

  • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท

 

  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด

 

  • เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

 

  • กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
   – หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
   – หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก

 

  • รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

 

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำ
        •  ดาวน์โหลด PDF
การคุ้มครองเงินฝาก
  • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

 

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือ  โทร.1333

 

ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

Similar Posts