โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
หลักการ
  • วากะละฮ์ (Wakalah)
ระยะเวลาการฝาก
  • เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 24 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำ
  • เงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20.- ล้านบาทต่อราย (CIF)
การถอน
  • หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี
ผลตอบแทน
  • ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาการฝาก
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ   (ต่อปี)
4 เดือน
0.60%
7 เดือน
0.75%
13 เดือน
1.00%
24 เดือน
1.20%

 

ระยะเวลา
  • ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)

 

ที่มา:ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Similar Posts