เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.70% ต่อปี

เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • เริ่มต้นฝากเพียง 100,000 บาท
เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ต่อรายการและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  ♥ ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ♥ ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทรสอบถาม KKP Contact Center 02 165 5555

Similar Posts