โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือเป็น Supply Chain ของโรงแรม หรือธุรกิจร้านอาหาร หรือกิจการอื่นที่มีเอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 • ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 • มีกำไรอย่างน้อย1ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า  เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
ประเภทสินเชื่อ
 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)
วงเงินโครงการ
 • วงเงินรวม  5,000  ล้านบาท
จำนวนเงินให้กู้
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้  วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน
กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยกว่า ร้อยละ 30 และ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1-2
ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
MLR-1.00 ต่อปี
MLR-0.5 ต่อปี
MLR ต่อปี

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้
 • กรณี ขอกู้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • กรณี ขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
หลักประกัน
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ
 • หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
  ◊ สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
  ◊ ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
 • โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
ทั้งนี้ กรณีหลักประไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ระยะเวลาโครงการ
 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115 

 

ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts