ระเบียบกรมที่ดิน

 ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจ
ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๕๔

                โดยที่ปรากฏว่าในการมอบอำนาจให้บุคลอื่นมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานกรมที่ดิน ในบางกรณีเกิดการทุจริตปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้นโดยผู้รับมอบอำนาจที่ไม่สุจริต ฉะนั้น  กรมที่ดินจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิในที่ดิน ห้องชุด และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของประชาชน โดยให้มีการถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐานและจัดเก็บข้อมูล เพื่อที่หากมีการทุจริตเกิดขึ้นและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินคดีกับผู้รับมอบอำนาจที่ทุจริตหรือปลอมตัวมาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการให้บริการของกรมที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้สุจริต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๒ ( ๑) (๔) ข้อ ๑๘ (๑) และข้อ ๑๙ (๑) แห่งกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมที่ดินจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ “สำนักงานกรมที่ดิน” หมายถึง สำนักงานกรมที่ดินจังหวัด สำนักงานกรมที่ดินสาขา สำนักงานกรมที่ดินส่วนแยก และสำนักงานกรมที่ดินอำเภอ
ข้อ ๕. สำนักงานกรมที่ดินแห่งใดมีความพร้อมที่จะดำเนินตามระเบียบนี้ได้ให้อธิบดีกรมที่ดินกำหนดโดยประกาศกรมที่ดินปิดไว้ ณ สำนักงานกรมที่ดินแห่งนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินนั้นทราบ
ข้อ ๖. เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับถ่ายรูปแล้ว ให้สำนักงานที่ดินกำหนดสถานที่เป็นจุดสำหรับถ่ายรูป พร้อมทั้งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการถ่ายรูปและจัดเก็บขัอมูลไว้ตามรูปแบบและโปรแกรมที่กรมที่ดินกำหนดขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลรูปถ่ายดังกล่าวให้จัดเก็บและสำรองข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตลอดไปหรือภายในระยะเวลาที่กรมที่ดินกำหนด

ข้อ ๗. เมื่อบุคคลใดแสดงความประสงค์ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ห้องชุด และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น โดยใช้หนังสือมอบอำนาจมาดำเนินการแทนคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อจัดลำดับการดำเนินการให้แก่ผู้ขอแล้วให้แจ้งผู้รับมอบอำนาจไปถ่ายรูปกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ซื่งสำนักงานที่ดินแห่งนั้นกำหนดจุดถ่ายรูปของผู้รับมอบอำนาจที่เตรียมไว้ตามข้อ ๖
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการการมอบอำนาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทุกกรณีและทุกครั้งที่มีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน ยกเว้น การมอบอำนาจของ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล และสถาบันการเงิน
ข้อ ๘. ในการสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่สอบสวนให้ตรวจสอบด้วยว่าในกรณที่มีการมอบอำนาจนั้น ได้มีการถ่ายรูปของผู้รับมอบอำนาจแล้วหรือไม่ และรูปถ่ายไว้ตรงกับผู้รับมอบอำนาจที่สอบสวนอยู่หรือไม่ โดยกรณีสำนักงานที่ดินใดกรมที่ดินได้วางระบบไว้ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรูปถ่ายไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนได้แล้วให้ตรวจสอบรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจจากระบบดังกล่าว แต่ถ้ายังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ถ่ายรูปออกหลักฐานการถ่ายรูปของผู้รับมอบอำนาจตามแบบที่กรมที่ดินกำหนดไว้ตามข้อ ๖ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนและให้สอบสวนตรวจว่าผู้รับมอบอำนาจมีรูปตรงกับรูปในบัตรประชาชนของตนหรือไม่หากถูกต้องตรงกันให้ดำเนินการต่อไปได้ตามระเบียบและวิธีการที่กรมที่ดินกำหนดไว้ในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในประเภทที่ยื่นคำขอนั้นๆ
ข้อ ๙. กรณีผู้รับมอบอำนาจไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ถือเป็กรณีมีเหตุน่าสงสัยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจเว้นแต่ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการมอบอำนาจจริงและไม่ใช่กรณีที่สงสัยว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่สุจริต เช่น ติดต่อผู้มอบอำนาจล้วได้รับคำยืนยันว่า ได้มอบอำนาจให้มาดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามหนังสือมอบอำนาจนั้นจริง เป็นต้น จึงดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจนั้นต่อไปได้ โดยก่อนดำเนินการให้บันทึกถ้อยคำผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ยินยอมให้ถ่ายรูปและให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้านหลังหนังสือมอบอำนาจ หากผู้รับมอบอำนาจปฏิเสธการลงลายมือชื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้โดยมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อเป็นพยาน ๒ คน
         การปฏิเสธไม่ดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจเป็นคำสั่งทางปกครอง การทำคำสั่งและการแจ้งคำสั่ง ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๑๐. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดินและสำนักงานที่ดินที่รับคำขอนั้นมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อ ๕ ด้วย
ข้อ ๑๑. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔


ที่มา: สำนักงานกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย

Similar Posts