บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
 
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
อายุ 1 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
3.04% ต่อปี
อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.20% ต่อปี
อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.55% ต่อปี
อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.80% ต่อปี
 
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 กันยายน 2566
 
จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111
 
ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Similar Posts