ดอกเบี้ยฉ่ำ รับหน้าฝน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

เงื่อนไขการฝาก
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.00 ต่อปี)
ระยะเวลารับฝาก
 • ตั้งแต่วันนี้– 31 กรกฎาคม 2567
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
ภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
การลงรับดอกเบี้ย
 • เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

Similar Posts