สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (Developer)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่ต้องการจัดหาที่อยู่อาศัยจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ          บุคคลทั่วไป

วงเงินสินเชื่อ                       สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ             สูงสุดไม่เกิน 35 ปี
อัตรากำไรผ่อนชำระ           
โครงการกลุ่ม A
ประเภทสินเชื่อ
ระยะเวลา
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
อัตรากำไร
(ต่อปี)
ค่างวดผ่อนชำระ 
ต่อวงเงิน 1 ลบ.
อัตรากำไร (ต่อปี)
เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1
2.79%
2,500 บาท/เดือน
SPRL – 4.65%
ปีที่ 2
SPRL – 4.45%
ปีที่ 3
SPRL – 4.50%
2,500 บาท/เดือน
 (ไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรที่เกิดขึ้นจริง)
SPRL – 2.50%
ปีที่ 4 ขึ้นไป
SPRL – 2.75%
ผ่อนชำระตามสัญญา
(อัตรากำไรที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา 20 ปี)
4.18%
4.54%
อเนกประสงค์มีหลักประกัน
ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย
SPRL – 2.50% ตลอดอายุสัญญา

กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยร่วมกับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล(อัตรากำไร 12.00% ต่อปี) ให้ใช้อัตรากำไร ทางเลือกที่ 1 เท่านั้น
โครงการกลุ่ม B
ประเภทสินเชื่อ
ระยะเวลา
อัตรากำไร (ต่อปี)
เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1
SPRL – 4.15%
ปีที่ 2
SPRL – 4.15%
ปีที่ 3 ขึ้นไป
SPRL – 2.25%
อัตรากำไรที่แท้จริง*
4.84%
อเนกประสงค์มีหลักประกันที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย
SPRL – 2.00% ตลอดอายุสัญญา
หมายเหตุ

1.กรณีทำ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี /ตลอดอายุสัญญา  หรือ ทำ MRTA/MLTA 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี / ตลอดอายุสัญญา  ธนาคารลดอัตรากำไร 0.25% ลงจากตารางข้างต้น (เฉพาะปีแรก)

2.SPRL ตามประกาศธนาคาร

3.อัตรากำไรผ่อนชำระ(อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี สำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 25% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
  • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน สูงสุด 4,000 บาท โดยให้ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินไปก่อนและสามารถขอชดเชยหลังจากเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคาร
  • ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อรวม(ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)
  • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี คิดค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee) 2.00% ของเงินต้นคงเหลือ
  • สินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee)
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักประกัน (เฉพาะลูกค้าโครงการกลุ่ม A)

วัตถุประสงค์
รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล (ไม่รวมสินเชื่อเช่าซื้อ) จากสถาบันการเงินอื่น
วงเงินสินเชื่อต่อราย
วงเงินสินเชื่อสูงสุดตามภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจริง แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ดังนี้
– รายได้ไม่เกิน  30,000 บาท วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5  เท่าของรายได้
– รายได้ตั้งแต่   30,001 บาท วงเงินสินเชื่อสูงสุด  5.0 เท่าของรายได้วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกำหนดให้ FTV สูงสุดไม่เกิน 100%
อัตรากำไรผ่อนชำระ
ระยะเวลา
อัตรากำไร
(ต่อปี)

ค่างวดผ่อนชำระ

ตลอดอายุสัญญา
12.00%
ค่างวดผ่อนชำระเมื่อรวมกับค่างวดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีที่ 1-3 ต้องไม่เกินยอดผ่อนชำระในปีที่ 4 ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หมายเหตุ
1.กรณีทำตะกาฟุล MRTA / MLTA คุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงจากตารางข้างต้นอีก 0.25% ในปีแรก
2.SPRL ตามประกาศธนาคาร
3.อัตรากำไรผ่อนชำระ(อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบไม่มีหลักประกัน = 25% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร
ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
ค่าธรรมเนียม

 

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee)
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาโครงการ       วันนี้-สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ของไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ iBank Call Center 1302Similar Posts