บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ “CK” ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาค
อย่างมีคุณภาพและครบวงจร
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “A-” แนวโน้ม “Stable” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-“
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
*ซึ่งเป็นรุ่นที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ภายหลังจากที่หุ้นกู้มีอายุครบ [2] ปี เป็นต้นไป
** ซึ่งเป็นรุ่นที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ภายหลังจากที่หุ้นกู้มีอายุครบ [5] ปี เป็นต้นไป
***จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายให้ผู้ลงทุนได้รับทราบอีกครั้งในภายหลัง
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าเปิดจองซื้อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566
จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และผ่าน Next Invest เมนู Money Connect by Krungthai ในแอป Krungthai NEXT

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

Similar Posts