หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BGRIM”) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อครบอายุ 5 ปีเป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ปีที่
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1-5
5.75% (ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี3 + 3.58%)
6-25
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ3 5 ปี + Initial Credit Spread + 0.25%
26-50
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 1.00%
51 เป็นต้นไป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 2.00%

 

ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว4
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนทั่วไป
เปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวน: ระหว่างวันที่ 28– 30 มีนาคม 2566

 

ช่องทางการจองซื้อ

ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนดโดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.17% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น
ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด
5 ปี
25 ปี
50 ปี
100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
5.18%
ต่อปี
3.71%
ต่อปี
2.90%
ต่อปี
2.11%
ต่อปี

 

หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น
อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2564 – 2566 (23 กุมภาพันธ์ 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2566) อยู่ระหว่าง 0.99% – 2.17% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
คำเตือน
  • หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง และซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงสำคัญก่อน ตัดสินใจลงทุน
  • การขายตราสารก่อนกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ:
  • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
  • ไม่เสนอขายให้กับผู้เยาว์ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหากบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับเงินต้นคืน (ยกเว้นหากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน)
2 สิทธิในการไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย
3 อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ซึ่งเท่ากับ 2.17%
4 ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย คือตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
5 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีอ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx

 

Similar Posts