บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
หนึ่งในผู้นำตลาดไมโครไฟแนนซ์ไทย
จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 8/2565
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน
อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
อายุ 2 ปี 24 วัน
อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
อายุ 3 ปี 23 วัน
อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
อายุ 4 ปี 22 วัน
อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
อายุ 5 ปี 21 วัน
อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering)
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16-17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566
จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 

ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

Similar Posts