หุ้นกู้ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2567 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันประเภทธุรกิจแบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง
2) ธุรกิจเช่าและบริการ
3) ธุรกิจโซลาร์
บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยในระดับราคาปานกลางถึงต่ำ และมีแบรนด์คอนโด และ บ้านจัดสรร ที่เน้นการใช้งานหลากหลาย และเป็นที่รู้จัก
SENA เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 21 ชุด ตั้งแต่ปี 2558* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
หมายเหตุ *ข้อมูลจาก https://www.ibond.thaibma.or.th ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
[เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567]
คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ
  • ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระเงินส่วนใหญ่ของมูลค่าขายในวันโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งบริษัทฯ มีระยะเวลาในการบริหารโครงการประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป
  • ความเสี่ยงด้านการเงินจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และการมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ตลอดจนทำให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทฯ สูงขึ้น
  • หากบริษัทฯ มีการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือไป 2 ระดับ จาก BBB เป็นระดับที่ต่ำกว่า BBB- จะทำให้หุ้นกู้อยู่ในระดับที่ไม่น่าลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
  • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
ช่องทางการจองซื้อ

หมายเหตุ
การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 23.30 น. ของวันที่ [26] มกราคม พ.ศ. 2567 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ [29] มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ [30] มกราคม พ.ศ. 2567 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ (ไม่เปิดจองซื้อวันเสาร์ – อาทิตย์)
การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
สามารถจ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ
เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล
สอบถามเพิ่มเติมที่ K-contact Center:  02-8888888 กด 819
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
69-BASE : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=443556
69-Pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=578940
คำเตือน
ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ
บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ที่มา:ธนาคารกสิกรไทย

Similar Posts