เงินฝากประจำพิเศษ 12 14 และ 16 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน จาก LH Bank อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. เงื่อนไขการรับฝากเงินขั้นต่ำ
  – ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน  20,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  – ฝากประจำพิเศษ 14 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน  20,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  – ฝากประจำพิเศษ 16 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน  20,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
 4. การถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละรายการฝากที่ฝากไว้ ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
 5. เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด
  – ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  – ถอนเงินฝากที่ได้ฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่รับฝากแต่ละรายการฝาก (ตามประเภทลูกค้า) และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 6. กรณีถอนเงินจะต้องถอนทั้งจำนวนของยอดเงินที่ฝากในแต่ละรายการฝาก ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนได้ สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยต้นเอง
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติเป็นเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
 8. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 15,000 ล้านบาท
เงื่อนไขแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน
 1. สิทธิประโยชน์ ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆกับทางธนาคารประเภทบุคคลธรรมดา
 2. เมื่อมียอดเงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน สะสมจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2566) ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับฟรีคูปอง e-Voucher Central มูลค่า 500 บาท
 3. เมื่อมียอดเงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน สะสมจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2566) ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับฟรีคูปอง e-Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท
 4. สิทธิประโยชน์ ต่อที่ 1 จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด
 5. สิทธิประโยชน์ ต่อที่ 2 เพื่อนแนะนำพื่อน (สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา)
  – สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ชวนเพื่อน (ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดกับทางธนาคาร) มาเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน และเพื่อน/คนพิเศษมียอดฝากเงินสะสมจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2566) ตั้งแต่ 500,000 บาท ผู้แนะนำจะได้รับฟรีคูปอง Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท
  – สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดกับทางธนาคารที่ชวนเพื่อน (ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่เช่นกัน) มาเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12, 14 และ 16 เดือน พร้อมกัน และมียอดฝากเงินสะสมจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2566) ตั้งแต่ 500,000 บาทต่อ 1 บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับฟรีคูปอง Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท
 6. สิทธิประโยชน์ ต่อที่ 2 จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 7. ในกรณีผู้แนะนำแจ้งชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำกัน (คนเดียวกัน) ขอให้สิทธิ์ผู้แนะนำที่เข้ามาลงทะเบียนก่อนเป็นคนแรกเท่านั้น
 8. ของรางวัลต่อที่ 1 มูลค่า 500 และ 1,000 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปีตามลำดับ จากยอดเงินฝาก 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 9. ของรางวัลต่อที่ 2 มูลค่า 500 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 500,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 10. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566
 11. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และดุลยพินิจของธนาคารโดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวซอรี่ จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
สามารถใช้ร่วมกับบริการ
ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

Similar Posts