โครงการเงินรับฝากประจำไอแบงก์มะฮับบะฮ์

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ประเภทผลิตภัณฑ์
 • เพื่อการลงทุน หลักการวะกาละฮ์
ระยะเวลาการฝาก(เดือน)
 • เงินฝากประจำ 9 เดือน
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และสูงสุด
 • เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 1,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566) จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
เงื่อนไขการถอน
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน
 • ธนาคารจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่อปี
ระยะเวลาการฝาก
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
9 เดือน
1.75%

 

การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นและผลตอบแทนจะโอนไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
ภาษี
 • หักภาษีสำหรับผลตอบแทนเงินฝาก
  – บุคคลธรรมดา ร้อยละ 15
  – บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน ประเทศไทย(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และ บริษัทบริหารสินทรัพย์) ร้อยละ 1
  – มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดฯ) ร้อยละ 10
ระยะเวลารับฝากเงิน
 • 27 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะเต็มแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะครบกำหนดก่อน
วงเงินโครงการ

Similar Posts