โอน USD กลับไทย ที่กรุงไทยดีกว่า
เลือกได้ ดอกเบี้ยดีหรือเรทพิเศษ

โอน USD กลับไทย รับดอกเบี้ย 5% หรือรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

รับโอนเงินดอลลาร์ เข้าบัญชีกรุงไทย ได้ 2 บัญชี ได้แก่

  • โอนเงินดอลลาร์ เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) Fixed 4 Months
  • โอนเงินดอลลาร์ เข้าบัญชีเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ตามเวลาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องทำรายการโอนเงินตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และมีเงินโอนเข้าบัญชีก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 66
ขั้นตอนการเลือกโอนเงินจากต่างประเทศหรือจากบัญชี FCD ต่างธนาคารภายในประเทศ เข้าบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน ดอกเบี้ย 5 % ต่อปี ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

1.ลูกค้าต้องทำการเปิดบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน คู่กับบัญชี FCD Saving สกุล USD ที่สาขาเดียวกันเท่านั้น

1.1 กรณีลูกค้ายังไม่เคยมีบัญชี FCD สกุลเงิน USD สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ

1.2 กรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน หรือ บัญชี FCD Saving หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ติดต่อสาขาเพื่อเปิดบัญชี

2.ลูกค้าต้องแจ้งลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ต่อปี ตามวิธีการลงทะเบียนดังนี้

– ลูกค้าที่มีบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน และ บัญชี FCD Saving ทั้ง 2 บัญชีแล้ว กรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center โทร.02-111-1111 หรือติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าไปเปิดบัญชี ให้ลงทะเบียน ร่วมรายการ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) เจ้าหน้าที่ธนาคารจะดำเนินการลงทะเบียนให้ โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการ ใดใดแล้ว

3.การโอนเงินภายในประเทศ และต่างประเทศขาเข้า ต้องระบุ SWIFT Code KRTHTHBK พร้อมใส่เลขที่บัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน โดยลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน ได้หลังจากทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันทำการถัดไป

3.1 เมื่อมีรายการรับโอนเงินดอลลาร์เข้ามายังบัญชีของลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ

3.2 เมื่อลูกค้ายืนยัน (Confirm) รายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน

3.3 หลังจากครบกำหนดการฝากบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อลูกค้า เพื่อดำเนินการโอนเข้าบัญชี FCD Saving หรือตามความประสงค์ของลูกค้า (กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 Months เป็นดอกเบี้ย 0% ต่อปี หรือจนกว่าจะสามารถติดต่อลูกค้าได้)

ขั้นตอนการเลือกโอนเงินจากต่างประเทศหรือจากบัญชี FCD ต่างธนาคารภายในประเทศ เข้าบัญชีเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

1.ลูกค้าเปิดบัญชีเงินบาท (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน) ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (กรณีลูกค้ายังไม่เคยมีบัญชีเงินบาท)

2.ลูกค้าโทรติดต่อธนาคารได้ที่เบอร์ 02-208-4910 ถึง 16 เพื่อแจ้งรายละเอียดเงินโอนเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ให้ธนาคารรับทราบ เมื่อมีรายการโอนเข้ามายังบัญชีของลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ (ลูกค้าสามารถแจ้งขออัตราแลกเปลี่ยน หรือ Hold การรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ เมื่อได้อัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจจึงแจ้งรับเข้าบัญชีเงินบาทได้ตามปกติ ธนาคารจะปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหลังเวลา 17.00 น.หากลูกค้าแจ้งหลังเวลาที่ธนาคารกำหนด หรือวันและเวลาปิดทำการ ธนาคารจะลงทะเบียนให้ในวันทำการถัดไป)

3.ทำรายการเงินภายในประเทศ และต่างประเทศขาเข้า ระบุ SWIFT Code KRTHTHBK พร้อมใส่เลขที่บัญชีเงินบาท (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

4.เมื่อลูกค้ายืนยัน (Confirm) รายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินบาท (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)ให้ลูกค้า

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เข้าบัญชีเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ให้ลูกค้าติดต่อมายังทีม Support remittance โทร 02-2084910-4916 พร้อมทั้งแจ้งชื่อ รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว เพื่อทีม Support remittance จะได้ Set up Profile ลูกค้าเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีและการโอนเงินสกุลดอลลาร์เข้าบัญชีเงินบาท

1.บุคคลธรรมดา ที่นำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หรือจากต่างธนาคารในประเทศไทย

2.สกุลเงินที่ร่วมรายการ : สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เท่านั้น

3.ค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ 0.25% จากยอดเงินที่โอนเข้า ขั้นต่ำ 200.-บาท สูงสุด 500.-บาท

4.ไม่กำหนดวงเงินในการฝาก

5.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากที่กำหนด กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนด จะถูกปรับ 2% ของอัตราดอกเบี้ย|

6.บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครอง เงินฝาก

7.ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

8.กรณีถอนเพื่อรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ เสียค่าธรรมเนียม 0.6 % จากยอดที่ถอน ขั้นต่ำ 500.-บาท

9.กรณีการฝากเข้าบัญชี FCD ต้องเป็นเงินโอนเข้าจากต่างประเทศหรือจากบัญชีเงินฝากเงินตรา (FCD) ต่างธนาคาร ภายในประเทศ

10.การเปิดบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน และบัญชี FCD Saving ต้องเป็นสาขาเดียวกัน เท่านั้น

11.ลูกค้าจะต้องดำเนินการแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

12.ธนาคารขอสวงนสิทธิ์ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมแคมเปญ และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

13.ในการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า เพื่อการยืนยัน (Confirm) รายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน หรือการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีฝากประจำ FCD Fixed 4 เดือน ธนาคารจะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ล่าสุดที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร

14.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

15.เงื่อนไขและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

16.ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

Similar Posts